Liedteksten

bron Tekst
opwekking 520: 1  Wees mijn verlangen C D E

Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart,
leer mij U kennen in vreugde en smart.
Laat mijn gedachten op U zijn gericht;
wakend of slapend, vervuld van uw licht.

Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer,
dat ik in U blijf en U in mij Heer,
U als mijn Vader en ik als uw kind
dat in uw armen geborgenheid vindt,

Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd,
maak mij tot machtige daden bereid.
Wees als een burcht, als een toren van kracht,
wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht.

Wat baat mij rijkdom of eer van een mens:
bij U te wonen is al wat ik wens,
met als beloning dat ik op U lijk;
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk.

Hemelse Koning, die het kwaad overwon,
als ik daar kom in het licht van uw zon,
stralend van vreugde, getooid als een bruid,
gaat mijn verlangen nog meer naar U uit.
Stralend van vreugde, getooid als een bruid,
gaat mijn verlangen nog meer naar U uit.


Oorspronkelijke titel: Be Thou my vision
Tekst & muziek: M.E. Byrne & E.H. Hull. Ned. tekst: Elly Zuiderveld-Nieman. ? 1996 Kingsway's Thankyou Music / Universal Songs. 
opwekking 521: 1  Ik ren naar U toe F

U zorgt voor heel de schepping
en uw hand vertroost mijn ziel.
Van de einden der aard'
tot het diepst van mijn hart
wordt uw eeuwige trouw gezien.

U roept mij in uw liefde
om heel dicht bij U te zijn,
vol aanbidding,
want U schiep de mens
tot uw eer en uw heerlijkheid.

Ja Heer, ik ren naar U toe
als ik bang ben of moe;
niet door kracht noch geweld,
maar door de Geest van uw Zoon.
Ja Heer, ik loop, ik ren,
tot ik bij U ben
en tot ik leef
in de schaduw van uw troon.


Oorspronkelijke titel: Your eye is on the sparrow
Tekst & muziek: Darlene Zschech. Ned. tekst: Mireille Schaart. copyright Hillsongs Australia / Universal Songs. 
opwekking 522: 1  Er komt een tijd F

Vader, stort uw Geest uit,
op alle volken die bestaan;
laten dan uw kind'ren
profeteren in uw naam.

Toon in visioenen
de geheimen van uw hart;
ja, uw volk ziet uit, Heer
naar die dag dat U
uw grootheid openbaart.

Refrein:
Er komt een tijd van grote opwekking;
dan komen mensen tot besef dat Jezus leeft.
Er komt een tijd van grote opwekking
en iedereen die Jezus aanroept
als Heer wordt gered.

Vader, toon uw glorie
aan alle mensen die bestaan;
dan buigt elke knie zich
vol van eerbied voor uw naam.

Laat de hemel beven,
schud de aarde door uw kracht;
zie de schepping smachten
naar die dag dat U
uw grootheid openbaart.

(refrein)
Er komt een tijd van grote opwekking;
dan komen mensen tot besef dat Jezus leeft.
Er komt een tijd van grote opwekking
en iedereen die Jezus aanroept
als Heer wordt gered.


Oorspronkelijke titel: Great awakening
Tekst & muziek: Ray Goudie, Dave Bankhead, Steve Bassett. Ned. tekst: Mireille Schaart / Peter van Essen. ? 1993 Integrity's Hosanna! Music and New Generation Music / Universal Songs. 
opwekking 523: 1  Laat ieder het horen (523)

Laat ieder het horen,
dat eens werd geboren,
de Redder der wereld,
de Heer van 't heelal.
De engelen melden, in Efratha's velden,
dat Hij werd geboren in Bethlehems stal.

(Refrein)
Komt, laten wij eren, de Here der Heren,
zo groot van ontferming en van gena.
Want Hij wil ons geven,
dicht bij Hem te leven.
De Heiland der Wereld, halleluja!

En herders, zij kwamen
bij 'n kribbe tesamen,
omringden eerbiedig het Kindeke teer.
De flonk'rende sterre,
riep wijzen van verre;
zij knielden ontroerd bij het Kindeke neer.

(Refrein)

In doeken gewonden,
voor al onze zonden,
ligt hier in een kribbe het Godd'lijk Kind.
De sterre gaat stralen,
voor wie moe van 't dwalen,
bij 't wonder van Bethlehem vrede vindt.

(Refrein)

Wil daarom niet klagen,
maar dankbaar gewagen,
van blijdschap en vrede, voor ons bereid.
Van 't Kind dat het leven,
weer glans heeft gegeven,
Hem zij al de glorie in eeuwigheid.

(Refrein)
 
opwekking 524: 1  Als 's morgens de zon opgaat (524)


Als 's morgens de zon opgaat,
alles ontwaakt, de schepping zingt;
dan met de dageraad
komt er weer hoop, de dag begint.

Het licht verschijnt, geeft leven weer;
de nacht verdwijnt en heerst niet meer.
Het licht verdrijft wat donker is
en wint de strijd van duisternis.

Iedere nieuwe dag
is er een volk dat roept Hem aan.
Hij die steeds op hen wacht
vult hen met kracht om door te gaan.

Het licht verschijnt, geeft leven weer;
de nacht verdwijnt en heerst niet meer.
Het licht geneest en raakt je aan;
kom vier het feest, verhoog Zijn naam.

God gaf ons zijn eigen Zoon
die voor ons stierf om onze schuld.
Ieder die Hem gelooft
heeft Hij opnieuw met hoop vervuld.
De Zoon verschijnt, geeft leven weer;
de dood verdwijnt en heerst niet meer.
Zijn licht geneest en raakt je aan;
kom vier het feest, verhoog zijn naam.
 
opwekking 525: 1  Jubel het uit (525)


Jubel het uit.
De Heer is hier;
ontvang het koningskind!
Als redder van de aarde
geeft Hij het leven waarde.
Dus hemel en aarde, zingt! (2x)
Dus hemel, dus hemel
en aarde. zingt!

Jubel het uit.
De Heer regeert;
wees blij, verhef je stem!
Zing als de schepping juicht,
aanbiddend voor Hem buigt
een vreugdelied voor Hem (2x)
een vreugde-,
een vreugdelied voor Hem!

Zijn koningschap
zal eeuwig zijn,
rechtvaardig en vol kracht!
Laat ieder volk op aarde
zijn heerlijkheid ervaren;
de liefde die Hij bracht (2x)
de liefde, de liefde
die Hij bracht!

 
opwekking 526: 1  Goed nieuws (526)


Goed nieuws, goed nieuws
voor jou en mij, halleluja!
Jazelfs de eng'len
zingen blij, halleluja!

(Refrein)
Zijn genade voor de mensen,
liefde toonde Hij.
Voor ons zendt God
zijn enige Zoon, halleluja!

Hij verdrijft de schaduw
van de nacht, halleluja!
Vandaag begint
een eeuwige dag, halleluja!

(Refrein)

God reikt de mens
verzoening aan, halleluja!
De hemel is
wijd opengegaan, halleluja!

(Refrein)
 
opwekking 527: 1  Licht in de nacht (527)


Licht in de nacht; een ster schijnt
door de wolken,
dit is de nacht dat zijn leven begon.
'n Sluier van angst en pijn lag
op de volken,
totdat Hij kwam en het kwaad overwon.
Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen;
stralend breekt die held're morgen aan.

Prijs nu zijn naam,
samen met de engelen.
O, nacht vol licht, )
o, nacht dat Jezus kwam. ) 2x

Wat Hij ons leert
is geven om een ander;
liefde alleen is de weg die Hij wees.
En als Hij spreekt
verbreekt Hij alle banden.
vrij van het juk van verdrukking en vrees.
Uit ons hart en dwars door alle tranen
ontspringt een lied dat jubelt door de tijd.

Prijs nu zijn naam,
de naam van alle namen,
en geef Hem glorie )
in alle eeuwigheid. ) 2e
 
opwekking 528: 1  Hoor, de engelen zingen de eer (528)


Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuwgeboren Heer.
Vrede op aarde 't is vervuld;
Hij verzoent der mensen schuld.
Zing, o volken in het koor
dat weerklinkt de hemel door.
Zing het met een blijde stem
voor het kind van Bethlehem.
Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuwgeboren Heer.

Hij die heerst in eeuwigheid,
Zoon van de gerechtigheid.
Van zijn vleugelen dalen neer
licht en leven, altijd weer.
Glorie aan de Zoon van God,
mens geworden om ons lot,
opdat wij van zonden rein
nieuwgeboren zouden zijn.
Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuwgeboren Heer.
 
opwekking 529: 1  Komt, laten wil aanbidden (529)


Komt, laten wil aanbidden, (3x)
die Koning.

Want U alleen bent waardig, (3x)
o Koning.

Wij prijzen U voor eeuwig, (3x)
o Koning.
 

Pagina 436 van 573, 10 items getoond van 5727 totaal