Informatie gastpredikant

Kerkzaal Informatie voor gastpredikanten die voorgaan in de gereformeerd-vrijgemaakte Fonteinkerk in Haarlem

Orde van dienst
1. We volgen in onze erediensten een vaste orde van dienst (zie onderaan).
2. Het welkomstwoord voorafgaand aan de dienst wordt verzorgd door de ouderling van dienst.
3. Na de handdruk loopt de voorganger het podium op en begint de dienst met de woorden: “laten we een moment stil zijn om ons persoonlijk voor te bereiden op de ontmoeting met God” De gemeente gaat hiervoor staan. Na het stiltemoment zoekt de voorganger even oogcontact met de organist. De organist begint dan met de inzet van het te zingen votum.
4. Het votum wordt door de gemeente gezongen. De zegengroet wordt vervolgens door de voorganger uitgesproken. Het amen na de zegengroet wordt uitgesproken door de gemeente.
5. De eerste liederen in de dienst wordt staande door de gemeente gezongen.
6. De Schriftlezing wordt verzorgd door een gemeentelid. Deze komt naar voren nadat de voorganger de Schriftlezing heeft aangekondigd en ingeleid.
7. Na de collecte gaat de gemeente staan voor het laatste lied.
8. De slotzegen wordt door de gemeente met een gezongen amen beantwoord.

Bijbelvertaling, Psalmen en Gezangen
1. Er wordt gelezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling en Bijbel in Gewone Taal.
2. De Psalmen worden gezongen uit het het Gereformeerd Kerkboek.
3. Voor het zingen van Gezangen kan een keuze worden gemaakt uit de Gezangen in het (nieuwe) Gereformeerd Kerkboek (de Gezangen 1-182) en de door de synode vrijgegeven Gezangen uit het Liedboek voor de Kerken. (Het verdient voorkeur gezangen met een minder bekende melodie niet op te geven.) Daarnaast is het ook mogelijk om (bekende) Opwekkingsliederen op te geven. Neem dan wel contact op om te checken of er iemand beschikbaar is om op de piano te begeleiden.

De Tien Woorden
1. Het onderdeel ‘De Tien Woorden’ kan gevarieerd vorm en inhoud worden gegeven: a) de Tien Woorden uit Exodus 20 of Deuteronomium 5; b) het zingen van Gezang 176a (eventueel in beurtzang); c) een geschikt gedeelte uit het Oude of Nieuwe Testament; d) een versie van de Tien Woorden in taal van nu.

Kinderbijbelclub KingsKids
1. Tijdens de woordverkondiging is er voor de kinderen uit groep 1-4 van de basisschool een kinderbijbelclub met de naam KingsKids. De kinderen vertrekken uit de kerkzaal na het eerste gebed, eventueel voorafgegaan door een kindermoment en het zingen van een passend kinderlied.
2. De kinderen komen terug tijdens de collecte aan het einde van de dienst.

Voorbeden
1. Als er speciale onderwerpen zijn voor de voorbeden in de eredienst (betreffende pastorale en gemeente-zaken) wordt daarover contact met de voorganger gezocht door de ouderling van dienst.

Beamergebruik
1. In alle erediensten worden de te zingen liederen via de beamer geprojecteerd.
2. De Schriftlezing wordt niet geprojecteerd. De kerkenraad van de Fonteinkerk wil het meelezen uit de eigen meegenomen Bijbels op deze wijze stimuleren.
3. De voorganger kan ook tijdens de preek gebruik maken van de beamer. Deze wordt bediend door iemand die achterin de kerkzaal boven op het balkon zit, maar kan ook door de predikant zelf bediend worden tijdens de preek (met een afstandbediening die op de lessenaar ligt). De powerpointpresentatie met de dia’s tijdens de preek kan per per mail worden meegestuurd samen met het ‘liturgiebriefje’.

Spreekplaats
1. Op het podium staat een lessenaar waarachter de voorganger plaats kan nemen (hij mag overigens gebruik maken van heel het podium).
2. Er staat geen stoel op het podium. De voorganger kan tijdens het zingen en tijdens de collecte gaan zitten (of staan) naast de dienstdoende ouderling op de voorste rij in de kerkzaal.
3. Er wordt voor de geluidsversterking gebruik gemaakt van een draadloze microfoon (das of headset). Het gebruik hiervan zal door een van de aanwezige kerkenraadsleden worden uitgelegd.

Liturgiebriefje
De voorganger wordt vriendelijk verzocht om het ‘liturgiebriefje’ (plus eventueel de powerpointpresentatie met de dia’s voor tijdens de preek) op de donderdag voorafgaand aan de zondag waarop hij voorgaat vóór 18.00 uur te mailen naar liturgie@fonteinkerkhaarlem.nl. Op die manier komt de informatie terecht bij alle mensen die betrokken zijn bij de uitvoering van de dienst.

Liturgie morgendienst Fonteinkerk (naar boven)

VOORBEREIDING
Gezamenlijk gebed in consistorie om 9.45 uur

ONTMOETING
Welkom door de dienstdoende ouderling
Drempelgebed en stiltemoment
Gezongen votum, zegengroet, gesproken amen
Zingen (2 of meer liederen)
Gebed

VERKONDIGING
Kindermoment (met eventueel een lied)
>> KingsKids vertrekken
Schriftlezing(en)
Preek
Gebed
Zingen (1 of 2 liederen)

TOEWIJDING
Het evangelie van Gods wet
Zingen (1 lied)

UITZENDING
Kerkenraadsmededelingen door ouderling
(Eventueel: getuigenis, mededelingen vanuit gemeente)
Voorbeden
Collecte
>> KingsKids komen terug
Zingen (1 lied)
Zegen en gezongen amen