Pastorale gemeente
Pastoraat is een belangrijk aspect van ons gemeente zijn. We willen met elkaar meeleven, elkaar bemoedigen, naar elkaar luisteren en elkaar helpen als er moeilijke dingen in ons leven zijn. Zo willen we samen iets proeven van de zorg die Jezus zelf aan ons allemaal geeft.
Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij, zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. (Jezus in Johannes 10)

Onderling pastoraat
Het pastoraat krijgt op verschillende manieren vorm en inhoud. Allereerst zijn we in de gemeente allemaal geroepen om elkaar te bemoedigen, elkaar een luisterend oor te bieden en elkaar te helpen om dichtbij Jezus te blijven. Dit noemen we het onderlinge pastoraat. We geloven dat de heilige Geest ons allemaal persoonlijk wil laten groeien in het hebben van onvoorwaardelijke aandacht voor elkaar. Daarbij zijn liefde, zachtmoedigheid en vergevingsgezindheid belangrijke kernwaarden.

Pastoraat in kleine groepen
We kennen in onze gemeente ook kleine groepen (rond de twaalf adressen per groep). Aan elke kleine groep wordt leiding gegeven door een groepsleider die er met name zorg voor draagt dat de kleine groep regelmatig bij elkaar komt voor ontmoeting, gezelligheid, geloofsgesprek en gebed. In het leven van de kleine groepen neemt het pastoraat ook een belangrijke plaats in. De groepsleider geeft hierin het voorbeeld en moedigt de groepsleden aan naar elkaar om te zien. Zo vormen de kleine groepen in de gemeente de eerste belangrijke plek waar je als gemeentelid pastoraat ontvangt én kunt geven.

Pastoraal team
De gemeente kent ook een pastoraal team. Dit team functioneert onder leiding en verantwoordelijkheid van de predikant en een pastorale ouderling. Als er pastorale zaken zijn die je als gemeentelid liever niet in de kleine groep deelt, kun je altijd terecht bij het pastorale team. Ook kunnen er pastorale problemen zijn die je wel deelt in je kleine groep maar waarin je toch meer ondersteuning nodig hebt dan de kleine groep kan bieden.

Predikant
De predikant speelt als pastor van de gemeente een belangrijke rol als nieuwe gemeenteleden kennis maken met de geloofsgemeenschap. Daarnaast is hij degene die rond pastorale crisismomenten (zoals ernstige of langdurige ziekte, overlijden, echtscheiding, psychische problematiek) de nodige zorg en aandacht geeft. Ook kan hij series individuele pastorale gesprekken voeren rond geloofsthema’s die in het persoonlijke leven van gemeenteleden spelen. Daarnaast gaat hij zondags voor in de voorbeden, die ook een belangrijke rol vervullen in het pastoraat van de gemeente.

Ouderenpastoraat
In de Fonteinkerk functioneert ook een ouderenpastoraat. Een aantal gemeenteleden vormen samen een team dat zorgdraagt voor regelmatige pastorale bezoeken bij gemeenteleden van 70 jaar en ouder.

Jeugdpastoraat
Daarnaast is er ook een jeugdouderling bij wie jongeren uit de gemeente (ongeveer 12-23 jaar) terecht kunnen als ze behoefte hebben aan een persoonlijk gesprek.