Fonteinkerk Haarlem Fonteinkerk Haarlem, gevestigd aan Schoterweg 14 2021 HM Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Schoterweg 14, 2021 HM Haarlem, +31-23-5276110, https://www.fonteinkerkhaarlem.nl

Marcel Bodewitz is de Functionaris Gegevensbescherming van Fonteinkerk Haarlem. Hij is te bereiken via fg@fonteinkerkhaarlem.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Fonteinkerk Haarlem verwerkt je persoonsgegevens omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor-, doop- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum en -plaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Soort lidmaatschap
 • Doopdatum, -plaats en -denominatie
 • Geloofsbelijdenis-datum, -plaats en -denominatie
 • Denominatie voorafgaand aan lidmaatschap
 • Vertrek datum, plaats, reden
 • Datum van overlijden
 • Burgerlijke staat, datum levensverbintenis
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Fonteinkerk Haarlem verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • godsdienst of levensovertuiging
 • gezondheid
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via fg@fonteinkerkhaarlem.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Fonteinkerk Haarlem verwerkt jouw persoonsgegevens In het kader van het plaatselijk leven en werken van de kerk voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze wekelijkse nieuwsbrief, met daarin o.a. Verjaardagskalender, Wel en wee (bijv ziekte) van gemeenteleden, In memoriam overleden (oud-)leden
 • Het voeren van de ledenadministratie
 • Je te kunnen bezoeken, bellen of e-mailen indien dit nodig is
 • Het stimuleren van onderlinge betrokkenheid en faciliteren van onderling contact middels een intranet waar de leden worden vermeld
 • Tijdens een kerkdienst in gebed of anderszins het noemen van namen van gemeenteleden
 • Het afhandelen van jouw giften
 • Het publiceren van geluidsopnames van kerkdiensten
 • Het verkiezen van ambtsdragers door gemeente, aan de hand van aangedragen persoonsnamen
 • Fonteinkerk Haarlem verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Fonteinkerk Haarlem neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Fonteinkerk Haarlem bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Gegevens van leden bewaren we in ieder geval zolang zij lid zijn. Bij uitschrijving bewaren we de gegevens nog twee jaar voordat we deze verwijderen. Soms gelden er wettelijk langere bewaartermijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Fonteinkerk Haarlem verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Daarbij kan met name gedacht worden aan:

 • Administratiekantoren
 • Bedrijven voor de verzorging van drukwerk
 • Internetdiensten (zoals cloud-opslag)

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Fonteinkerk Haarlem blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Fonteinkerk Haarlem gebruikt voor de publieke website en het intranet alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je deels zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door onze organisatie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar fg@fonteinkerkhaarlem.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Fonteinkerk Haarlem zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Fonteinkerk Haarlem wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Fonteinkerk Haarlem neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons dagelijks bestuur of via fg@fonteinkerkhaarlem.nl. Fonteinkerk Haarlem heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (www.fonteinkerkhaarlem.nl) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.
 • Beveiligde webapplicaties
 • Gedifferentieerde autorisatieprofielen voor persoonsgegevens

Versie 1, 1 juni 2018